Algemene Voorwaarden

 1. Stek Advocaten B.V. (“Stek”) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel het beoefenen van de advocatuur. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van hun houdstermaatschappijen aandelen in Stek houden (de “Partners”).
 2. Alle opdrachten aan Stek of aan Stek gerelateerde (rechts)personen worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Stek. Dat geldt ook indien de opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. Onder “aan Stek gerelateerde (rechts)personen” worden in ieder geval begrepen: iedere (huidige, voormalige en toekomstige) werknemer, adviseur, Partner en dochtermaatschappij van Stek, de Stichting Derdengelden Stek Advocaten en iedereen die op verzoek van Stek werkzaamheden voor Stek (heeft) verricht of zal verrichten. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door Stek afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stek komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Stek zijn gegeven, inclusief vervolgopdrachten, aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten alsmede alle daarmee verband houdende rechtsverhoudingen. Indien een vervolgopdracht, aanvullende opdracht of nieuwe opdracht wordt gegeven door een aan de oorspronkelijke opdrachtgever gerelateerde (rechts)persoon, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing op deze vervolgopdrachten c.q. aanvullende en nieuwe opdrachten, voor welke toepasselijkheid de oorspronkelijke opdrachtgever in staat. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW en artikel 6:227c BW betrekking hebbend op (informatieverstrekking bij en totstandkoming van) e-commerce transacties wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Stek, maar ook ten behoeve van alle aan Stek gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2. Al hetgeen in deze algemene voorwaarden ten behoeve van Stek en aan Stek gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW. De aan Stek gerelateerde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van of voortvloeiend uit de uitvoering van (een gedeelte van) de opdracht of het nalaten daarvan.
 6. Stek zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en hierover zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Stek is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Stek is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 7. Stek is gerechtigd bij communicatie gebruik te maken van al dan niet door derden aangeboden (digitale) communicatiemiddelen en –diensten en (digitale) diensten voor opslag van gegevens. Stek is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen en diensten. Stek is evenmin aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van het onderscheppen, manipuleren, infecteren, vertragen of verkeerd (door)sturen van elektronische berichten en documenten, onder andere maar niet beperkt tot virussen en zogenaamde hacks.
 8. Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, vervalt iedere aansprakelijkheid voor schade 1 jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van Stek daarvoor.
 9. Stek is bevoegd, al dan niet in verband met een opdracht, de (persoons)gegevens van de opdrachtgever te verwerken, te bewaren en ter kennis te brengen van alle aan Stek gerelateerde (rechts)personen als bedoeld in artikel 2 in verband met de uitvoering van een aan Stek verleende opdracht en ten behoeve van relatiebeheer.
 10. Op iedere door Stek aanvaarde opdracht is de kantoorklachtenregeling (die voldoet aan de in verband daarmee onder de Advocatenwet gestelde regelgeving) van toepassing. Deze regeling is te vinden op www.stek.com en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal gesteld. In geval van een geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 12. De rechtsverhouding tussen Stek en haar opdrachtgevers is onderworpen aan en op deze algemene voorwaarden (waaronder dit artikel 12) is van toepassing Nederlands recht. Eventuele geschillen, waaronder mede begrepen vorderingen tot schadevergoeding uit welke hoofde dan ook, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

Stek Advocaten B.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34215701.