Herziening. Terechte weigering van de NZa om terug te komen van in rechte onaantastbaar geworden besluit.

Het College oordeelt dat het hier gaat om een verzoek om terug te komen van het in rechte onaantastbaar geworden besluit om de afschrijvingssystematiek van het door appellante gebruikte gebouw niet te herzien. Volgens vaste jurisprudentie staat het een bestuursorgaan in beginsel vrij zich tegenover een dergelijk verzoek te beroepen op het feit, dat tegen het bestreden besluit geen rechtsmiddelen meer openstaan en — enkel op die grond — het verzoek af te wijzen. Dat is slechts anders als sprake is van relevante nieuwe feiten en omstandigheden, maar daarvan is in dit geval niet gebleken. De door appellante aangehaalde arresten van de Hoge Raad, daterend van voor het in werking treden van de Awb, doen aan het voorgaande niet af.

Klik hier voor de annotatie.