EU-noodverordening voor versnelde inzet van hernieuwbare energie: implicaties voor nieuwe projecten in Nederland

In mei 2022 heeft de Europese Commissie het REPowerEU-plan voorgesteld, als reactie op de verstoring van de mondiale energiemarkt als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Met het REPowerEU-plan wil de EU een einde maken aan haar afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en verdere stappen zetten om haar klimaatdoelen te bereiken. De verwezenlijking van deze doelstellingen vereiste een grootschalige uitbreiding en versnelling van de productie van hernieuwbare energie in de gehele EU. Daartoe heeft de Raad een noodverordening aangenomen tot vaststelling van een kader om de inzet van hernieuwbare energie te versnellen (Verordening (EU) 2022/2577 van de Raad van 22 december 2022, de Verordening).

De Verordening is op 30 december 2022 in werking getreden en introduceert tijdelijke noodmaatregelen gericht op het versnellen en vereenvoudigen van de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten, onder meer door het stellen van maximumtermijnen aan de vergunningverlening en door deze projecten aan te merken als ‘overstijgend publiek belang’.

In dit artikel bespreken Veii Jacobs en Joost van den Bogaerd de hoofdlijnen van Verordening en de belangrijkste implicaties ervan voor hernieuwbare energieprojecten.

Klik hier voor het artikel (Engels).