Privacyverklaring Stek Advocaten B.V.

Introductie

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stek Advocaten B.V. (Stek) Stek is gevestigd aan het Leidseplein 29 in Amsterdam.

Privacy is van groot belang voor Stek. Door middel van deze privacyverklaring willen wij u informeren over wat er gebeurt met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die herleidbaar (kunnen) zijn tot een natuurlijk persoon, zoals NAW-gegevens, e-mailadres, maar bijvoorbeeld ook IP adressen. Persoonsgegevens worden door Stek verzameld en verwerkt overeenkomstig deze privacy verklaring en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2018. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Daarom adviseren wij u deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en voor welke doeleinden?

Stek verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op basis van de grondslagen uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd belang en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van onze cliënten en/of functionarissen of (indirecte) aandeelhouders van cliënten voor zover verplicht op grond van wet- en regelgeving. Hierbij worden onder meer de volgende gegevens verzameld en bewaard: naam, geboortedatum en kopie paspoort. Deze persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.
  • Wij verzamelen contactgegevens van de contactpersonen bij onze relaties, zoals cliënten en leveranciers. Dit betreft naam, zakelijk e-mail adres, zakelijk telefoonnummer en bedrijfsadres. Wij verzamelen deze gegevens om de overeenkomst met de klant of leverancier te kunnen uitvoeren en om onze relaties incidentele nieuwsbrieven, updates over wet- en regelgeving, overige mededelingen over kantoor en uitnodigingen voor onze evenementen te sturen. Wij bewaren deze persoonsgegevens voor zolang wij deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst met de relatie.
  • Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt wanneer iemand solliciteert op een van onze vacatures. Wanneer een kandidaat niet wordt aangenomen, verwijderen wij alle persoonsgegevens en documenten die door de betreffende kandidaat aan ons zijn verstrekt uiterlijk binnen 1 maand, tenzij wij met de kandidaat hebben afgesproken dat wij de kandidaat mogen benaderen voor nieuwe vacatures.

Aan welke derden verstrekken wij persoonsgegevens?

Stek deelt persoonsgegevens met derden die door Stek worden ingeschakeld in het kader van haar dienstverlening, zoals andere advocatenkantoren, notarissen, fiscalisten. Daarnaast deelt Stek persoonsgegevens met andere relevante partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening, zoals wederpartijen, gerechtelijke instanties en overheidsinstanties. In het kader van de uitvoering van onze dienstverlening kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte te sturen. In dat geval draagt Stek er zorg voor dat deze doorgifte in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvindt.

Stek deelt persoonsgegevens met externe dienstverleners, zoals hosting providers van de website en cloud service providers. Met deze dienstverleners worden niet meer persoonsgegevens gedeeld dan strikt noodzakelijk in verband met de dienstverlening.

Derden waarmee Stek persoonsgegevens deelt zijn zelf verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Stek is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Wanneer een derde optreedt als verwerker van persoonsgegevens voor Stek, zal Stek met deze een verwerkersovereenkomst sluiten.

Voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van hun functie hebben werknemers van Stek toegang tot persoonsgegevens. Alle werknemers van Stek zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Beveiligingsmaatregelen

Stek hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom heeft Stek passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

Iedere persoon waarvan wij persoonsgegevens verwerken heeft bepaalde rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechten die mogelijk relevant zijn.

  • U heeft het recht van ons bevestiging te ontvangen over of wij persoonsgegevens van u verwerken.
  • U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
  • U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die wij van u verwerken als deze onjuist zijn.
  • U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht op beperking van hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij deze gebruiken.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

De website van Stek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de website tijdens het bezoek daarvan op uw apparaat (computer, tablet of smartphone) worden geplaatst. U kunt cookies weigeren via de instellingen van uw browser.

Stek maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies en analytische cookies. Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website te kunnen laten functioneren. Daarnaast maakt Stek gebruik van analytische cookies (Google Analytics)  die de kwaliteit en functionaliteit van de website meten. Deze analytische cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar uitsluitend geanonimiseerde statistische informatie. Stek maakt geen gebruik van advertentie- of tracking cookies.

Contact

Mocht uw vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stek dan kunt u contact opnemen met privacy@stek.com