Stek succesvol voor Axpo in aanbestedingsprocedure

Stek heeft Axpo Solutions AG met succes bijgestaan in een aanbestedingskortgeding.

Axpo had een Europese aanbesteding voor de levering van gas gewonnen. Het gunningsvoornemen van de aanbestedende dienst, een consortium van tien partijen waaronder enkele ziekenhuizen, werd echter aangevochten door een verliezende inschrijver. Deze inschrijver stelde dat Axpo geen gas mocht leveren aan de kleinverbruikaansluitingen binnen het consortium, omdat Axpo niet over een leveringsvergunning op grond van de Gaswet beschikt.

Voor de levering van energie aan kleinverbruikers is in beginsel een vergunning van de toezichthouder ACM vereist. Op de vergunningplicht bestaan echter uitzonderingen. Volgens Axpo is de uitzondering van artikel 43, tweede lid, sub c, jo. artikel 52c van de Gaswet van toepassing, die ziet op zogenoemde multisite contracten.

De voorzieningenrechter volgt Axpo in dat verweer en heeft de vorderingen van de verliezende inschrijver afgewezen. Het vonnis is te lezen via deze link.